Aktualności


  
Fakultatywne odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności (art. 151 KKW)
Data dodania: 2015-09-12

Osoby, wobec których orzeczono prawomocnie wyrok bezwzględnej kary pozbawienia wolności mają możliwość skorzystania, w wyjątkowych sytuacjach życiowych, z odroczenia wykonania tejże kary. Odroczenie może być udzielone kilkakrotnie, jednak łączny okres odroczenia nie może przekroczyć jednego roku /lub 3 lat w przypadku kobiet w ciąży i samotnego rodzicielstwa/. Okres odroczenia biegnie od dnia wydania pierwszego postanowienia w tym przedmiocie.

 

Zgodnie z treścią art. 151 Kodeksu karnego wykonawczego wyróżnia się trzy podstawy fakultatywnego odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności:
1. zbyt ciężkie skutki dla skazanego lub jego rodziny – zaistnienie tych przesłanek musi być oceniane obiektywnie, w odniesieniu do określonej osoby i konkretnego stanu faktycznego. Za „zbyt ciężkie skutki” może być uznana m.in. potrzeba opieki nad osobą najbliższą, gdy nie może się nią zająć inny członek rodziny, konieczność spłaty zobowiązań kredytowych, umożliwienie ukończenia nauki, potrzeba wykonania pilnych prac polowych, konieczność okresowego zapewnienia rodzinie środków do życia, choroba skazanego inna niż określona w art. 150 KKW, oczekiwanie na operację, która może być przeprowadzona jedynie w szpitalu wolnościowym;
2. ciąża i samotne rodzicielstwo – takim skazanym sąd może odroczyć wykonanie kary na okres do 3 lat po urodzeniu dziecka;
3. przeludnienie zakładów karnych i aresztów śledczych – nie dotyczy jednak skazanych, którzy dopuścili się przestępstwa z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia, recydywistów oraz osób, które z popełnienia przestępstwa uczyniły sobie stałe źródło dochodu lub popełniły przestępstwo działając w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa oraz wobec sprawców przestępstw o charakterze terrorystycznym, a także skazanych za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych.

 

Należy pamiętać, że złożenie wniosku o odroczenie wykonania kary nie wstrzymuje postępowania wykonawczego, co oznacza, że skazany może zostać doprowadzony do zakładu karnego celem odbycia kary. Dlatego należy zawrzeć dodatkowy wniosek z prośbą o wstrzymanie wykonania orzeczonej kary.

 

Autor: U. Barańska, stan prawny: wrzesień 2015.

 Wróć

Zaufali nam
Dołącz do grona naszych Klientów